Double System

Double System: phương pháp hợp nhất hình ảnh và âm thanh sau khi đã thu riêng rẽ hai thứ, có mục đích nâng cao chất lượng của phim.