Dress Rehearsal

Dress Rehearsal: lần tập dượt thử cuối cùng với tất cả áo xống như sắp quay thật.