Digital Transformation

Digital Transformation – Sự chuyển đổi số (DT): là sự thay đổi liên quan đến việc ứng dụng công nghệ số trong tất cả các khía cạnh của xã hội con người.

Giai đoạn chuyển đổi có nghĩa là các mục đích số cho phép tạo ra các kiểu đổi mới và sáng tạo mới trong một lĩnh vực cụ thể hơn là chỉ đơn giản là tăng cường và hỗ trợ các phương pháp truyền thống.

Theo nghĩa hẹp hơn, “Digital Transformation” có thể đề cập đến khái niệm “không có giấy tờ”, ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp cá thể và toàn bộ phân đoạn của xã hội, như chính phủ, truyền thông đại chúng, y học, và khoa học

Digitization (số hóa) là một quá trình phụ của tiến bộ công nghệ lớn hơn nhiều: Digitization (chuyển đổi), Digitalization (quá trình) và Digital transformation (hiệu ứng) đang cùng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn cầu và xã hội.

Digitization

Trong các cuộc thảo luận về chính trị, kinh doanh, thương mại, công nghiệp và phương tiện truyền thông, số hoá được định nghĩa là “chuyển đổi thông tin tương tự sang dạng số” (nghĩa là định dạng số, nhị phân). Số hóa được giải thích kỹ thuật khi biểu diễn các tín hiệu, hình ảnh, âm thanh và các đối tượng bằng cách tạo ra một loạt các con số, thể hiện dưới dạng giá trị rời rạc. Phần lớn các ngành và ngành công nghiệp truyền thông, ngân hàng và tài chính, viễn thông, medtech và chăm sóc sức khoẻ đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi việc chuyển đổi thông tin này.

Digitalization

Không giống như số hóa, số hóa là “quá trình” thực tế của sự thay đổi về công nghệ trong các ngành này. Quá trình này đã cho phép nhiều hiện tượng ngày nay được biết đến như là Internet of Things, Internet công nghiệp, Công nghiệp 4.0, dữ liệu lớn, truyền thông máy tính, blockchain, cryptokurrencies vv…

Cuộc thảo luận về học thuật xung quanh việc số hóa đã được mô tả là có vấn đề vì không có định nghĩa rõ ràng về các hiện tượng đã được phát triển trước đó. Một quan niệm sai lầm phổ biến là số hóa cơ bản có nghĩa là sử dụng nhiều hơn công nghệ thông tin, để cho phép và tận dụng các công nghệ kỹ thuật số và dữ liệu. Tuy nhiên, định nghĩa ban đầu này đã được thay thế bằng định nghĩa trên, bây giờ liên quan đến quan điểm toàn diện về thay đổi xã hội và kinh doanh, sự phát triển tổ chức và phát triển kinh doanh theo chiều dọc cũng như CNTT.

Digital transformation

Cuối cùng, chuyển đổi số được mô tả là “ảnh hưởng xã hội tổng thể và toàn bộ của số hóa”. Số hóa đã cho phép quá trình số hoá, dẫn đến cơ hội mạnh mẽ hơn để biến đổi và thay đổi mô hình kinh doanh hiện tại, mô hình tiêu dùng, cấu trúc kinh tế xã hội, các biện pháp pháp lý và chính sách, mô hình tổ chức, rào cản văn hoá …

Digitization (chuyển đổi), Digitalization (quá trình) và Digital transformation (hiệu ứng) làm tăng tốc và làm sáng tỏ các quá trình thay đổi trong quá khứ và toàn cầu đang diễn ra và đang diễn ra trên toàn cầu.

Cơ hội và thách thức

Khi lập kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số, các tổ chức phải tính đến những thay đổi văn hoá mà họ sẽ phải đối mặt khi công nhân và các nhà lãnh đạo tổ chức điều chỉnh để áp dụng và dựa vào các công nghệ không quen thuộc. Sự chuyển đổi số đã tạo ra những thách thức và cơ hội thị trường độc đáo, vì các tổ chức phải cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh khéo léo, những người lợi dụng rào cản thấp trong việc nhập công nghệ mà cung cấp. Thêm vào đó, do tầm quan trọng ngày càng cao đối với công nghệ và sự sử dụng rộng rãi của nó, những ảnh hưởng của việc số hoá đối với doanh thu, lợi nhuận và cơ hội có tiềm năng tăng lên đáng kể.