Delayed Broadcast

Delayed Broadcast: truyền hình sau một khoảng thời gian gián cách đã sắp đặt trước.