Cut-off

Cut-off : phần dư thừa chung quanh hình ảnh và không hiện ra lên màn ảnh