Definition

Definition: độ rõ, tinh vi của màn ảnh