Customer Value

Customer Value – Giá trị khách hàng: là một số liệu khó để tính toán . Nó không nói cho bạn biết về tình trạng bán hàng hoặc marketing mà nó sẽ giúp bạn xác định tổng lợi nhuận thu về từ việc đầu tư .Nó cũng hữu ích trong việc thiết lập các mục tiêu hàng năm của công ty bạn .

Để xác định được giá trị khách hàng trung bình , bạn phải tính tất cả doanh số mà mỗi khách hàng trung bình sẽ bắt đầu mua dựa trên các mối các quan hệ của bạn. Lúc mới bắt đầu , việc tính toán này gần như là không thể , nhưng bạn có thể tạo ra một ước tính hợp lý dựa trên số lượng giao dịch mà bạn mong đợi từ mỗi khách hàng / năm