Cost per loyal user viết tắt CPLU

Cost per loyal user (viết tắt CPLU): là chỉ số đo lường acquisition cost đối với active user mới (những user có số lượt tương tác với ứng dụng ít nhất 3 lần trở lên)

metric3