Lifetime value viết tắt LTV

Lifetime value (viết tắt LTV): là công cụ đo lường doanh thu cơ bản, đánh giá giá trị của mỗi ứng dụng cũng như của mỗi người dùng trong suốt vòng đời của ứng dụng đó, có thể được tính theo đơn vị tiền tệ hay thời gian, social sharing hay article.

Ví dụ, một người dùng mang lại mức doanh thu là 0,10USD/tháng trong vòng 1 năm thì ước tính trong một năm LTV dự đoán cho người dùng đó là khoảng 1,2USD/năm.

Trong Google Analytics:

Giá trị lâu dài: Đo lường giá trị lâu dài (LTV) cho những người dùng có được thông qua các kênh khác nhau.

Báo cáo Giá trị lâu dài cho bạn biết những người dùng khác nhau có giá trị như thế nào đối với doanh nghiệp của bạn dựa trên hiệu suất lâu dài qua nhiều phiên. Ví dụ: bạn có thể thấy giá trị lâu dài cho những người dùng bạn có được qua email hoặc tìm kiếm có trả tiền. Với thông tin đó trong tay, bạn có thể xác định phân bổ tài nguyên tiếp thị có thể sinh lợi cho việc chuyển đổi của những người dùng đó.

Bạn cũng có thể so sánh giá trị lâu dài của những người dùng có được thông qua các phương pháp khác nhau. Ví dụ: bạn có thể so sánh người dùng có được thông qua tìm kiếm không phải trả tiền và người dùng có được thông qua mạng xã hội hoặc so sánh mạng xã hội với email, để xem phương pháp nào mang lại người dùng có giá trị cao hơn.

Có hai yếu tố thời gian trong báo cáo Giá trị lâu dài.

  • Phạm vi ngày chuyển đổi: Đặt phạm vi ngày này để xác định phạm vi ngày mà trong thời gian đó bạn có được người dùng. Ví dụ: bạn có thể muốn kiểm tra dữ liệu về những người dùng đã có được trong khi bạn đang chạy chiến dịch kéo dài một ngày vào Ngày thứ sáu đen hoặc chiến dịch kéo dài một tuần từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 12. Cài đặt này thiết lập nhóm thuần tập mà bạn sẽ kiểm tra trong báo cáo.
  • Trục X trong biểu đồ: Giá trị lâu dài hiện tại là tối đa 90 ngày. Trục X của biểu đồ được chia thành các trị số (Ngày, Tuần, Tháng) của khoảng thời gian 90 ngày đó, bắt đầu từ ngày chuyển đổi. Ngày này có thể là bất kỳ thời gian nào trong Phạm vi ngày chuyển đổi. Biểu đồ minh họa các giá trị chỉ số tích lũy thay đổi như thế nào trong vòng đời của người dùng.

Cách tính chỉ số

Báo cáo này trình bày dữ liệu dưới dạng giá trị trung bình tích lũy cho mỗi người dùng cho mỗi trị số thời gian mà bạn đang sử dụng (ngày, tuần, tháng). Ví dụ: nếu bạn đang đánh giá Số phiên trên mỗi người dùng hàng ngày, thì báo cáo sẽ hiển thị cho bạn một giá trị mỗi ngày đại diện cho số lượng phiên trung bình cho mỗi người dùng.

Giá trị lâu dài được tính bằng cách sử dụng tổng tích lũy giá trị chỉ số chia cho tổng số lượng người dùng có được trong phạm vi ngày chuyển đổi. Ví dụ: nếu bạn có được 100 người dùng trong phạm vi ngày chuyển đổi, thì Số phiên trên mỗi người dùng được tính như sau:

Xem thêm chi tiết hướng dẫn từ Google: https://support.google.com/analytics/answer/6182550?hl=vi