Contextual Advertising

Contextual Advertising là một hình thức quảng cáo nhắm mục tiêu cho quảng cáo xuất hiện trên các trang web hoặc các phương tiện khác, chẳng hạn như nội dung hiển thị trong trình duyệt di động. Bản thân các quảng cáo được lựa chọn và được phục vụ bởi hệ thống tự động dựa trên nội dung hiển thị cho người dùng.