Concept

Concept được xem như linh hồn của quảng cáo. Vậy “Concept là ý tưởng chủ đạo” – Concept không phải là ý tưởng.

“Concept mang tính bao quát, định hướng và là mục tiêu chung. Một concept có thể có rất nhiều ý tưởng, và những ý tưởng này hỗ trợ việc thể hiện concept. Concept này phải đáp ứng được nhu cầu và bối cảnh hiện tại của thương hiệu/công ty”