Tagline

Tagline là một dạng slogan hoặc cụm từ ngắn gọn, dễ nhớ và sống động tóm tắt về một công ty hoặc một sản phẩm, dùng để triển khai cho 01 chiến dịch truyền thông ngắn  hạn và chỉ dành cho một số sản phẩm/dịch vụ nhất định.