Unique Value Proposition viết tắt UVP

Unique Value Proposition (viết tắt UVP): Thuật ngữ này muốn nói đến cách tạo ra một nét khác biệt để tạo dựng niềm tin cho công ty, sản phẩm và dịch vụ của bạn ngoại trừ tất cả những thứ còn lại. Nó là lý do bạn cho khác hàng để họ xem xét nên chọn bạn thay vì chọn đối thủ cạnh tranh. Generally, a bonus wagering target will be https://kellyrobbins.net/no-deposit-bonus-codes-cherry-gold-casino/ between 20x and 40x.

Value proposition – Lời tuyên ngôn giá trị: Là lời khẳng định giá trị, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đem lại cho khách hàng.