Zoom

Zoom: Hiệu quả tiếp cận cấp tốc nhưng hình ảnh ở tầm xa để làm to ra.