Wolf Method

Wolf Method: phương pháp của HD Wolfe dùng để đo trị số PFA (Plus For Advertising) nghĩa là đo sức mua hàng dưới ảnh hưởng của quảng cáo.