Whiz Pan

Whiz Pan: động tác thật nhanh của máy thu hình quạt tả quạt hữu để gây tác dụng đặc biệt.