Wide Shooting

Wide Shooting: thu hình tự do, không dựa vào bảng phân đoạn.