Web Services

Web Services – Dịch vụ Web: Cách thức được chuẩn hoá, sử dụng XML và các chuẩn mở SOAP, WSDL và UDDI để tích hợp các ứng dụng trên nền Web trong các mạng sử dụng giao thức IP. XML được sử dụng để miêu tả và thể hiện dữ liệu, SOAP để truyền dữ liệu, WSDL và UDDI để miêu tả và liệt kê các dịch vụ sẵn có. Dịch vụ Web là một phương tiện giúp các doanh nghiệp có thể truyền thông với nhau, cũng như với các khách hàng của họ mà không phụ thuộc vào đặc thù của hệ thống IT phía sau bức tường lửa (firewall) của mỗi bên.