Stateless

Stateless – Tính không trạng thái: Một thuộc tính của Giao thức truyền dữ liệu siêu văn bản. Tính không trạng thái có nghĩa là mọi yêu cầu mới về văn bản của trình duyệt sẽ tạo ra một kết nối mới tới máy chủ Web và kết nối này sẽ bị đóng ngay lập tức sau khi văn bản được trả về. remédio invictina Điều này có nghĩa là máy chủ không thể duy trì thông tin trạng thái của những yêu cầu kế tiếp nhau từ trình duyệt. invertina medicamento