Web 2.0

Web 2.0 :Đề cập đến giai đoạn chuyển tiếp của các trang web từ các trang web tĩnh đến các trang web cho phép chia sẻ và tương tác. Đây là thế hệ thứ hai của trang web.