Warrior Special Offer viết tắt WSO

Warrior Special Offer (viết tắt WSO) – Một sản phẩm được bán trong phần đặc biệt WarriorForum. Các sản phẩm này thường có chất lượng thấp và làm cho tuyên truyền sai sự thật, và bạn nên tránh. ivermectin oral 0 8