Authority of Google+ User Accounts

Authority of Google+ User Accounts – Xác thực người dùng Google+: Google sẽ cân nhắc những +1 đến từ các tài khoản có thẩm quyền nhiều hơn là từ các tài khoản mà không có nhiều người follow.