Unique Device Identifier viết tắt UDID

Unique Device Identifier (viết tắt UDID): là hình thức cho nhận dạng thiết bị duy nhất và là một chuỗi chữ số xác định duy nhất iPad hoặc iPhone của bạn từ tất cả các thiết bị khác. Đó là một số hex dài 40-ký tự (20 byte). beout live Mỗi thiết bị idevice đều có số UDID riêng. UDID đang được sử dụng bởi các nhà phát triển developer đăng ký trên các thiết bị để thử nghiệm các ứng dụng của họ. العب الان مجانا Chỉ có trên các thiết bị đã đăng ký các nhà phát triển có thể chạy các ứng dụng mà không phải là trong AppStore của Apple. 888كازينو Ngoài ra, firmware beta có thể được cài đặt trên các thiết bị đăng ký UDID.

UDID có thể được đọc bằng cách kết nối thiết bị với iTunes và nhấp mouse vào số Serial Number của thiết bị hiển thị trên màn hình iTunes.