Identifier for advertising viết tắt IFA

Identifier for advertising (viết tắt IFA): là thông số dành nhà quảng cáo trên thiết bị di động Apple Iphone/Ipad, giống như cookie hay dùng cho quảng cáo trên trình duyệt web. Thay vì trước các nhà quảng cáo bắt devices theo IMEI hay UDID, Apple cho đấy là vi trọng quyền riêng tư của người dùng, nên chỉ số IFA ra đời để phục vụ nhà quảng cáo dò ra chính xác devices.

Có thể ẩn thông số này đi bằng cách: vào Setting / Privacy / Advertising / Limit Ad Tracking.