Theme Options

Theme Options là từ gọi chung của tính năng bảng điều khiển tùy chỉnh trong các theme, nhất là những theme trả phí để hỗ trợ người dùng tùy chỉnh theme mình tốt hơn.

Các Theme Options có thể được hiển thị trực tiếp trên Dashboard hoặc sẽ được lồng vào khu vực Appearance có trên Dashboard của WordPress.