Target-return pricing

Target-return pricing – Định gía theo lợi nhuận mục ti êu: là hình thức định giá dựa vào lợi nhuận kỳ vọng từ nhà đầu tư.

Công thức định giá: giá vốn hàng bán + lợi nhuận kỳ vọng nhà đầu tư = giá niêm yết