Straight rebuy

Straight rebuy: là hình thức mua sản phẩm/dịch vụ trực tiếp từ các nhà cung cấp trước đó đã được duyệt giá.