Slogan

Slogan là khẩu hiệu thương mại, nghĩa cổ là tiếng hô trước khi xung trận của những chiến binh Scotland. Ngày nay, slogan được hiểu như là khẩu hiệu thương mại của một công ty/ một nhãn hàng. Slogan thường được coi là một phần tài sản vô hình của công ty dù rằng nó chỉ là một câu nói.