Straight Commercial

Straight Commercial: quảng cáo trực tiếp qua người đọc tin (announcer) mà không cần diễn xuất.