Spot Carrier

Spot Carrier: một tiết mục truyền hình có ít nhất trên một chủ quảng cáo truyền thương điệp (spot CM)