Sponsored Program

Sponsored Program: Tiết mục truyền hình có người chủ quảng cáo bỏ tiền đài thọ để dùng nó làm công cụ quảng cáo.