Sponsored Links

Sponsored Links – Link tài trợ: Những từ như “nhà tài trợ”, “đối tác liên kết” và “liên kết được tài trợ” có thể làm giảm giá trị của một link.