Diversity of Link Types

Diversity of Link Types – Đa dạng các loại Link : Có một tỷ lệ lớn các link không tự nhiên của bạn đến từ một nguồn duy nhất (ví dụ: hồ sơ diễn đàn, blog ý kiến) điều đó có thể được coi là một dấu hiệu của webspam. Mặt khác, các liên kết từ các nguồn khác nhau là một dấu hiệu của một hồ sơ liên kết tự nhiên.