Solution selling

Solution selling – Giải pháp bán hàng là một phương pháp bán hàng. Thay vì chỉ quảng bá sản phẩm hiện tại, nhân viên bán hàng tập trung vào các vấn đề của khách hàng và giải quyết vấn đề với các dịch vụ thích hợp (sản phẩm và dịch vụ). Giải quyết vấn đề là những gì tạo nên một “giải pháp”. Giải pháp bán hàng thường được sử dụng trong các tình huống bán hàng mà sản phẩm chỉ là một trong những yếu tố đưa đến giải pháp. Thường thì giải pháp thực sự phát triển sau quá trình bán hàng – như với phần mềm hoặc các công trình nhà máy lớn và các dự án xây dựng. Nó là điển hình cho các tình huống bán hàng giải pháp mà người mua hiếm khi mua một giải pháp như vậy và thay vào đó cần kiến ​​thức của đối tác giải pháp.