Square-inch analysis

Square-inch analysis – Phân tích Square-inch là một phương pháp được các nhà tiếp thị trực tiếp sử dụng để đánh giá lợi nhuận của các chào hàng xuất hiện trong các trang của catalogue đặt hàng qua thư. Kết quả Square-inch analysis được sử dụng để cải tiến quy trình phân phối phiếu mua hàng cho các trang và phân bổ không gian trong các danh mục trong tương lai, một quy trình được gọi là quy hoạch trang hoặc phân trang.

Đặt trong chu trình tiếp thị trực tiếp

Kể từ khi phân tích hình vuông được lấy từ các phép đo không gian được lấy ra từ các bản chào bán đã công bố và kết quả bán hàng thực tế do những đề xuất đó, nó thường được thực hiện vào cuối một chu kỳ xuất bản quảng cáo và trước khi bắt đầu kế tiếp. Là một phần của một quy tắc lớn hơn về phân tích tiếp thị, nó có thể được xem như là một “tùy chọn bổ sung” theo các phép đo hiệu quả khác và đi trước một chu trình kế hoạch chiến lược khác.