Sitelinks

Sitelinks – Liên kết trang web : Một danh sách các liên kết đến trang liên quan bên trong mà xuất hiện bên dưới kết quả cụ thể trên trang kết quả tìm kiếm.