Site reputation

Website reputation: danh tiếng của website, được thể hiện qua backlink, hoặc các website uy tín / chính phủ nói về site này.