Linking Domain Age

Linking Domain Age: Tuổi tên miền liên kết. Backlinks từ các tên miền có thâm niên có thể mạnh hơn các tên miền mới