Shooting Script

Shooting Script: bản thảo cuối cùng ghi chép việc phải làm mỗi giây đồng hồ trước khi thu hình.