Set hay TV Set Đài

Set hay TV Set Đài: tức máy truyền hình (thực sự ra là nhận hình). Còn có nghĩa là phông cảnh. biel dating germany