Small Office, Home Office viết tắt SOHO

Small Office, Home Office viết tắt SOHO: Khuynh hướng làm ăn giản tiện, sử dụng văn phòng chung hay dùng nhà riêng làm văn phòng, để trám chỗ trống trong thị trường đã bị các đại xí nghiệp chi phối gần hết.