Share of mind

Share of Mind – Mức độ nhận biết: Hiện nay có rất nhiều định nghĩa về khái niệm này, nhưng tất cả đều có điềm chung là: Chỉ số Share of Mind dùng đề đo mức độ thường xuyên khách hàng nghĩ về một thương hiệu nhất định với đơn vị phần trăm của tồng số các thương hiệu trong cùng một ngành, nhánh sản phẩm. Nói dễ hiểu hơn thì Share of Mind có được do những nghiên cứu thị trường thực hiện cho thương hiệu. Nếu thị phần đo lường độ phủ, qui mô của thương hiệu trên thị trường thì Share of Mind là chỉ tiêu để đo lường độ sâu của thương hiệu trong tâm trí khách hàng.thương hiệu đó.

Nguyên gốc định nghĩa bằng tiếng anh: “Share of mind marketing is aimed at establishing a brand firmly in place as the first brand people in a market think of when they need what the brand offers. This type of marketing requires connecting to your customers emotionally in order to compel them to champion the brand and be loyal buyers.”