SEOer

SEOer là gì được định nghĩa là một người thực hiện công việc tối ưu hóa Website, để trang web luôn có những keywork nằm trên Top đầu của các công cụ tìm kiếm như: Google – Bing – Yahoo.