Doorway Page

Doorway Page là các trang web được tạo ra cho các SEOer. Các website này là dành cho việc tối ưu cho công cụ tìm kiếm bằng cách chèn kết quả cho cụm từ cụ thể với mục đích gửi khách truy cập đến một trang khác.