Sender Score

Sender Score: Một dịch vụ miễn phí của Return Path, giúp đánh giá uy tín địa chỉ IP của các máy chủ gửi Email từ 0 -100. Trên 90 là tốt.