Single Opt-In

Single opt-in – Xác nhận đơn: Khi một người nhận tin đăng ký thông qua website và họ không cần phải xác nhận lại địa chỉ email của họ (bằng cách click vào đường link trong email xác nhận hoặc phản hồi lại email đó) thì đó là xác nhận đơn. Hầu hết những người chủ sở hữu các bản tin đều ưa thích xác nhận đơn vì nó tối đa hóa số người nhận tin trong một danh sách, mặc dù có thể có nhiều địa chỉ email kém.

Đây không phải là cách hay để xây dựng danh sách email.