Scheduling

Scheduling – Lập lịch: Là tính năng cho phép thiết lập thời gian bắt đầu gửi email marketing hoặc chạy campaign tại một thời điểm trong tương lai.