Sales Performance Test

Sales Performance Test: trắc nghiệm hiệu quả của quảng cáo theo doanh số đạt được.