Sound Track

Sound Track: Đường viền trên phim ảnh, phần để ghi âm thanh bằng thủ pháp quang học.