Resize layouts

Resize layouts: dàn trang lại với kích thước khác cho 1 tờ báo mới từ nguồn layouts của tờ báo cũ khác